Meer informatie over gesprekstherapie/ counseling

Meer informatie over gesprekstherapie/ counseling

Terug naar pagina 1: https://www.bodymindspirit.nl/gesprekstherapie/

Inhoud en werkwijze

Allereerst vindt een kenningsmakingsgesprek plaats.
Daarin kunnen beide partijen samen het probleem in kaart brengen en bespreken wat de mogelijkheden zijn om met elkaar in zee te gaan.

Soms kunnen er gegronde redenen zijn waarom een counsellor je niet aanneemt: als hij denkt je niet goed genoeg te kunnen helpen (om wat voor reden dan ook) is doorverwijzen beter.
Bij ernstige psychische ziektebeelden is het aangewezen naar een psycholoog of psychiater te gaan.

Als de klik er is en de problematiek of de vraag zich wel leent voor gesprekstherapie of counselling kunnen er vervolggesprekken plaatsvinden zonder restrictie aan het aantal keren. De cliënt bepaalt dit zelf.
Het probleem wordt uitgediept en de gevoelens daarbij onderzocht en bewustgemaakt. Daarna kan gesproken worden over wat de mogelijkheden zijn om de situatie te veranderen, of anders met de situatie te leren omgaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de talenten en mogelijkheden van de cliënt zelf. Elk mens is uniek en heeft daarom ook unieke mogelijkheden.
Als laatste volgt de actiefase waarin een plan wordt opgesteld om de zaken daadwerkelijk aan te pakken. De cliënt geeft het tempo en de duur van de therapie aan.

Het is echter zo dat niet in alle gevallen deze procedure strikt doorlopen wordt.
Het is ook afhankelijk van het probleem en de situatie.
Soms wil men graag alleen van zich af praten. Er wordt echter wel de vinger aan de pols gehouden of dit geen weglopen van de problemen is. Maar als ruggensteun in moeilijke situaties is het wel mogelijk.

Bij rouwprocessen (n.b. ook in alle andere gevallen!) wordt het tempo van de cliënt volledig gerespecteerd. De een is in staat na een half jaar, een jaar de draad op te pakken, de ander doet er jaren over. Tijd (de duur van de therapie) speelt geen rol, ik ben er voor jou.
n.b. er is wel een limiet aan de afgesproken tijd per consult.
Je kunt dit zelf bepalen, maar het wordt wel van te voren bepaald en afgesproken. Maximaal is een limiet van 2 uur, uitzonderingen daargelaten.

Met welke problemen kan ik terecht? (specialismen zijn dikgedrukt)

In feite kun je met al je (levens) vragen terecht, wanneer je merkt dat je vastgelopen bent (met uitzondering van psychiatrische stoornissen, sexuele problematiek en relatiegesprekken met 2 personen).

Meer informatie over gesprekstherapie/ counselingEmoties horen bij ons, maar zijn ze nog te hanteren?

Voorbeelden:
Langdurige begeleiding bij chronische ziekte, het ondersteunen van de naasten van een patiënt, spirituele counselling/ het vinden van een levensdoel, burn-out, emotionele problemen, stress, relatie/huwelijk, echtscheiding, angsten, voeding/eetproblematiek, onzekerheid, eenzaamheid, levensloop- en carriëreplanning, examenvrees, rouwverwerking/verlies, psychische problemen, ruzies, verslaving, problemen op het werk, de gevolgen van financiële problemen, spirituele problemen.
In het kenningsmakingsgesprek zal echter bepaald worden of ik op dat gebied iets voor je kan betekenen.
Let op: Als na het kenningsmakingsgesprek blijkt dat ik niet van betekenis voor je kan zijn, zal ik je  doorverwijzen naar collega’s of naar de huisarts voor advies.
Je bent wel gehouden aan de prijs van het consult.

Duur van de therapie

De duur van de counselling/therapie wordt volledig door de cliënt bepaald. De cliënt bepaalt het tempo en dus de duur van de therapie.
Er wordt echter wel de vinger aan de pols gehouden of dit niet een manier is om het oplossen van problemen uit de weg te gaan.
Bij chronische ziekte is het mogelijk zeer langdurige begeleiding te krijgen.

Doelen van counselling

* Gehoord worden door de ander (in dit geval Yvonne, die je helpt om ook gehoord te worden door anderen!)
*Problemen oplossen. Een oplossing vinden voor een specifiek probleem dat de cliënt niet alleen op heeft kunnen lossen. In het algemeen beter worden in problemen oplossen is ook een optie.
* Inzicht. Het verkrijgen van begrip over het ontstaan en de ontwikkeling van emotionele problemen.
* Dit leidt tot een betere omgang met gevoelens en personen.
* Zelfbewustzijn. Bewustwording van gedachten en gevoelens die zijn weggedrukt of ontkend, of het ontwikkelen van een juister idee over hoe je door anderen wordt gezien.
* Zelfacceptatie. De ontwikkeling van een positieve houding ten opzichte van jezelf, zonder of met minder kritiek of afwijzing.
* Zelfverwezenlijking. Beweging in de richting van potentiële vervulling van je leven of van doelen in je leven.
* Verwerving van sociale vaardigheden. Leren en beheersen van sociale en interpersoonlijke vaardigheden, zoals oogcontact houden, om de beurt praten in gesprekken, assertiviteit of zelfbeheersing bij boosheid.
Daardoor een verbetering van het kunnen vormen en handhaven van betekenisvolle en bevredigende relaties met anderen: bijvoorbeeld binnen het gezin of het werk.
* Gedragsverandering. De wijziging of vervanging van onaangepaste of zelfdestructieve gedragspatronen.
* Sterker worden. Werken aan vaardigheden, bewustzijn en kennis die de cliënt in staat zullen stellen om baas te zijn over het eigen leven
* Herstel, op welk vlak dan ook.
* Verlichting. Begeleiding van de cliënt bij het bereiken van een hogere vorm van spirituele ontwikkeling. Dit is natuurlijk een erg verheven doel en wordt slechts terzijde nagestreefd en alleen wanneer mensen al bekend zijn met dit begrip.

Verschil Counseling en andere soorten hulpverlening

Alle vormen van hulpverlening overlappen elkaar in meer of mindere mate. Vaak ligt het grootste onderscheid in de hulpverlener zelf en niet in het vakgebied.
Toch zijn er situaties waarin het noodzakelijk is dat iemand wordt doorverwezen naar een andere hulpverlener:

Een psycholoog heeft een universitaire studie psychologie gedaan met als hij therapie gaat geven, vaak nog jaren studie daarna. Hij behandelt mensen met psychische problemen die meestal wat zwaarder zijn. Hij werkt volgens protocollen.
Het werk omvat: diagnostiek, behandeling van jeugd, volwassenen en/of ouderen.
Elke psycholoog heeft zijn eigen vakgebied: je hebt bedrijfspsychologen, neuropsychologen, kinderpsychologen enz.

Een psychiater behandelt mensen met een psychische ziekte die meestal ook medicijnen nodig hebben. Een psychiater is arts, gespecialiseerd in preventie, diagnostiek en behandeling van mentale stoornissen. Omdat hij arts is mag hij dus ook medicijnen voorschrijven.
De therapie is vaak “pillen en praten”zoals vaak populair wordt gezegd.
Een psychiater behandelt  zowel medische als wettelijke kwesties, zoals opname en onder toezicht stelling.

Een psychotherapeut duikt meestal met de cliënt diep het verleden in op een manier waarvoor diegene een speciale werkmethode (procedure of techniek die een verlichtend of genezend effect heeft op een mentale, emotionele of gedragsmatige stoornis) heeft geleerd.
Er zijn Gestalttherapeuten, hypnotherapeuten, lichaamswerk therapeuten.
Er zijn verschillende theorieën die de behandelingsvorm bepalen. Het beroep heeft een wettelijk beschermde status, opleidingseisen en koppeling aan beroepsverenigingen. De overheid stelt bepaalde eisen aan de registratie. Vaak zijn het psychologen die doorstuderen tot psychotherapeut.
Aangezien er in het alternatieve circuit tegenwoordig ook psychotherapeutische opleidingen worden aangeboden geeft dit niet altijd duidelijkheid over de opleiding die doorlopen is.

Een maatschappelijk werker helpt mensen vooral praktische sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen (individueel en gezinsproblematiek, groeps- en buurtwerk).

Het verschil met counselling is meestal (maar niet altijd) dat ze de cliënt sturen naar een oplossing.
Een counsellor is dus breder opgeleid, maar minder specifiek (behalve specialismen) en behandelt over het algemeen de wat minder zware problematiek. (geen psychische stoornis/ziekte).
Een gesprekstherapeut/counsellor behandelt de gezonde mens, die tijdelijk kan zijn vastgelopen.

Het verschil met coaching zit hem vaak meer in het feit dat bij coaching het leeraspect centraal staat en de coach meer leert en stuurt. Maar ook hier hoor ik verschillende verhalen over : er zijn ook coaches die de cliënt zelf oplossingen laat zoeken.
Bij coaching staat vaak de vraag centraal: hoe ga ik daarmee om? Bij therapie of counselling bijvoorbeeld: waarom of waardoor situaties problemen veroorzaken ,wat zeggen ze over iemand , wat zeggen ze over jou en wat zijn je gevoelens daarbij? Je zou ook kunnen zeggen: wat zit er in jou dat dit probleem, een probleem voor je is? De gevoelswereld wordt onderzocht.

Het maakt mij niet uit hoe je het noemt, als het voor jou maar werkt.

Beoogd eindresultaat

De cliënt heeft de hobbel van het probleem genomen en kan op eigen kracht weer verder, wellicht met nieuwe inzichten, meer helderheid en rust.
In specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij chronische ziekte is echter langdurige begeleiding ook mogelijk.

Wat als het niet helpt?

Dat kan altijd gebeuren, niemand heeft garanties in het leven. Bovendien is een mens op zichzelf al zo ingewikkeld dat het onmogelijk is om iedereen te kunnen helpen.
Het heeft geen zin om een schuldige te gaan zoeken, een counsellor is net als jij een mens met zijn beperkingen!! Ook kan het aan jezelf liggen. Veranderen is voor iedereen moeilijk en wil en durf je het echt???? Tuurlijk! Als iemand anders dat kan , kan jij het ook!

Terug naar pagina 1: https://www.bodymindspirit.nl/gesprekstherapie/