Disclaimer BODY MIND & SPIRIT

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en op eigen risico.
Elke informatie die u op deze site vindt, mag niet beschouwd worden als enig medisch of juridisch advies. U neemt zelf de beslissingen die uw gezondheid of andere zaken aangaan. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beslissing.
Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden. Bij ziekten of klachten van de gezondheid dient men zich altijd eerst tot een arts te wenden.
Ondanks dat deze site zorgvuldig is samengesteld en onderhouden en waarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan zowel BODY MIND & SPIRIT niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Beide genoemde praktijken kunnen evenmin garanderen dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert.

Informatie van derden
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door BODY MIND & SPIRIT niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. BODY MIND & SPIRIT  wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten.
BODY MIND & SPIRIT, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve downloaden en printen voor eigen gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van BODY MIND & SPIRIT, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Er is zoveel mogelijk getracht voor de grafische afbeeldingen toestemming te vragen. Wanneer u ontdekt dat dit onverhoopt niet is gebeurd, vraag ik u dit mij kenbaar te maken, zodat een en ander geregeld kan worden of worden hersteld of veranderd.
Het is iedereen wel toegestaan naar deze site een hyperlink te maken, mits vallende binnen de normen van fatsoen en goede smaak.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
BODY MIND & SPIRIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt BODY MIND & SPIRIT geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlands publiek en worden beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de informatie op deze website ontstaan.

Wijzigingen
BODY MIND SPIRIT behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig de website en de disclaimer te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.